imatge panoràmica de Barcelona

Segon certamen de fotografia científica medicoforense

Bases de participació

logo ACMF

Jurat

El Comitè Organitzador de les Jornades i el Simpòsium conformarà un Jurat format per membres de la Junta permanent amb l´objectiu de seleccionar les obres finalistes, en funció de la representació de temàtica més idónia i de la seva qualitat tècnica i artística. El resultat de l´elecció de les obres premiades es farà públic durant els dies del congrès.
La decisió que prengui aquest Jurat no podrà ser modificada.

Premis

Totes les obres opten a qualsevol dels premis, però només es podrà concedir un únic premi per autor. El Jurat concedirà un primer premi dotat amb 300 euros , un segon premi dotat amb 150 euros i tres mencions especials sense dotació econòmica. En aquestes darreres sí que es podrà repetir el mateix autor, encara que hagi aconseguit premi econòmic. A tots els participants se´ls hi lliurarà un diploma acreditatiu de la seva participació en el Certamen.

Acceptació de las bases i autorització i cesió de Drets

La participació en el concurs comporta la cessió a favor de la organització, per part dels concursants, dels drets de reproducció i exposició de les fotografies, sempre que s´utilitzin sense ànim de lucre.

Els originals no premiats podran ser recollits pels seus autors o representants en els tres mesos posteriors al congrès, encara que el format digital pugui ser utilitzat per la organització en events científics i sense ànim de lucre. Les fotografies premiades passen a pertànyer al Comitè organtizador de les Jornades-Simpòsium.

La participació en aquest Certamen implica l´acceptació, per part dels concursants, de totes i cadascuna de les bases descrites en el mateix i assumir les decisions finals del Jurat, restant aquest facultat per a dirimir circumstàncies no previstes

Tribunal Valorador

El Tribunal Valorador del I Certamen de Fotografia Científica Medicoforense estarà constituit pels següents membres de l´ACMF:

Presidente: Dr. Joaquim Recio García

Dra. Mª Victoria Bonastre Paredes
Dra. Mª Ángeles Gallego Álvarez
Dr. Francisco García Sayago
Dra. Maria Rifà Damunt

El vot emès pel President del Tribunal Valorador tindrà caràcter decisiu i inapel.lable en cas d´empat entre participants

Descarrega't les bases del concurs de fotografia
mini imagen