imatge panoràmica de Barcelona

Sol·licitud per a presentar comunicacions a les XIII Jornades Catalanes de Actualització en Medicina Forense

Descarrega't la sol·licitud
mini imatge document

Convocatòria V Premis ACMF

ACMF, com a part del Comitè Organitzador de les XXI Jornades de la Asociación Nacional de Médicos Forenses i de les XIV Jornades Catalanes d´Actualització en Medicina Forense, i d´acord amb el seu objectiu de promoció científica dels metges forenses, convoca per cinquena vegada i coincidint amb la celebració d´aquests events, uns PREMIS, a la millor i segona millor comunicació lliure i al millor i segon millor pòster, a escollir entre tots els presentats a les XXI Jornadas de la Asociación Nacional de Médicos Forenses i de les XIV i Jornades Catalanes d´Actualització en Medicina Forense, que se celebraran a Barcelona els dies 12 i 13 de desembre de 2017.

Bases de la Convocatòria

 1. Els treballs que optin als premis convocats hauran de tractar un tema d´interès de l´àmbit de la Medicina Legal i Forense.
 2. Es tindran en compte per a aquests premis les comunicacions lliures i pòsters adreçats al Comitè Organitzador de les XXI Jornadas de la Asociación Nacional de Médicos Forenses i de les XIV Jornades Catalanes d´Actualització en Medicina Forense i rebuts amb anterioritat al dia 15 de novembre de 2017, d´acord amb el model de resum que consta més endavant.
 3. El Tribunal(Annexe I) escollirà, entre les comunicacions lliures i pòsters presentats, els quatre mereixedors dels premis convocats. No s´estableix límit de comunicacions orals ni de pòsters per autor. El primer signant del treball haurà d´estar inscrit a les XXI Jornadas de la Asociación Nacional de Médicos Forenses i XIV Jornades Catalanes d´Actualització en Medicina Forense.
 4. El Tribunal valorarà la proporcionalitat entre el nombre d´autors (possible aportació portada a terme per cada un d´ells) i el treball realitzat.
 5. No optaran a cap premi ni a certificació les comunicacions orals ni els pòsters que no siguin presentats en el transcurs de l´event ni els presentats posteriorment al termini establert en el punto 2 d´aquestes bases.
 6. Els treballs hauran de ser originals i no seran vàlids els ja presentats en d´altres reunions o congressos nacionals o internacionals ni els que es trobin “sub judice”(pendent de resolució judicial) en el moment de la presentació.
 7. El premi a la millor comunicació oral estarà dotat amb 400 euros
 8. El premi a la segona millor comunicació oral estarà dotat amb 200 euros.
 9. El premi al millor pòster estarà dotat amb 400 euros.
 10. El premi al segon millor pòster estarà dotat amb 200 euros.
 11. Els premis seran comunicats iconcedits en el transcurs de les XXI Jornadas de la Asociación Nacional de Médicos Forenses i de les XIV Jornades Catalanes d´Actualització en Medicina Forense.
 12. A criteri del Tribunal, els premis podran quedar deserts.
 13. La decisió del Tribunal serà inapel.lable.
 14. El Comitè Organitzador de les XXI Jornadas de la Asociación Nacional de Médicos Forenses i de les XIV Jornades Catalanes d´Actualització en Medicina Forense es reserva el dret a la publicació i difusió científica dels treballs presentats (o part dels mateixos)
 15. La presentació dels treballs a aquests premis suposa la cessió a favor de la organització, per part dels autors, dels drets de reproducció i exposició de les comunicacions orals i pòsters, sempre que s´utilitzin sense ànim lucratiu.
 16. Es certificaran les comunicacions orals i els pòsters a tots els signants dels treballs que estiguin inscrits en l´event.
 17. Els idiomes de les comunicacions orals i pòsters seran el castellà o l´anglès.
 18. Els membres del Comitè Organitzador i Científic no es fan responsables dels comentaris i opinions manifestats pels ponents durant la presentació de les comunicacions orals i/o pòsters.
 19. La presentació a aquests premis suposa l´acceptació d´aquestes bases.

Normes per la Presentació dels Resums de les Comunicacions Orals i dels Pòsters

Resum de les comunicacions orals i dels pòsters:

Hauran d´incloure:

 1. Títol: En majúscules. Ocuparà un màxim de 15 paraules.
 2. Autors: Hauran de constar el nom i els dos cognoms sencers, institució a la que pertanyen, adreça i e-mail del primer signant.
 3. Resum: El text ocuparà entre 250-300 paraules utilitzant com a tipus de lletra Times New Roman 11p. Ha de ser comprensible en si mateix i desenvolupar els punts essencials de la comunicació seguint com a norma general els següents 4 apartats: introducció-objectius, material i mètodes, resultats i conclusions.
 4. Paraules clau: (mínim de 3 i màxim de 6).

Un cop acceptada la comunicació oral o el pòster, a la presentació no es podran modificar o variar les dades aportades. L´organització podra rebutjar qualsevol comunicació que no s´adapti a les normes anteriors o que no assoleixi el mínim nivell científic exigit.

Normes per la Presentació de Comunicacions Orals

La comunicació oral haurà d´anar acompanyada d´una presentació en suport informàtic.La duració de la comunicació oral no haurà de ser superior als 10 minuts.

Normes per la Presentació de Pòsters

Els cartells hauran d´ajustar-se rigorosament al format que a continuació s´especifica:

El Comitè Organitzador no assumeix cap responsabilitat pels materials exhibits.

Annexe I. Tribunal. El Tribunal Valorador dels V Premis ACMF estarà integrat per:


El vot del President tindrà caràcter decisiu i inapel.lable en cas d´empat entre participants

Descarrega't el document
mini imatge document